شکستگی مهره

شکستگی مهره
سرکار خانم نصرت آبادی در اثر تصادف با اتومبیل دچار شکستگی مهره دوازده پشتی شدند و به دنبال آن دچار کمر درد شدیدی شدند.ایشان به مدت ده جلسه توسط تیم فیزیوتراپی آفتاب تحت درمان های فیزیوتراپی ودرمانهای دستی و لیزر درمانی و ورزش درمانی قرار گرفتند.خوشبختانه دردشان کاملا برطرف شده است و فعالیت های روزمره خود را به راحتی انجام میدهند